PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahové vytápění patří stále k progresivnějším způsobům ekonomicky úsporného a ekologicky še trného vytápění objektů. Doporučujeme použití nízko energetických zdrojů tepla, jako např.DSCF0051tepelná čerpadla, solární kolektorové systémy stále oblíbe nější kondenzační kotle, akumulační nádoby ve spojení s kotli na pevná paliva a další. Velkou předností je ideálnější rozložení teplot v místnostech, což přispívá k pocitu optimálního komfortu. Využitím efektu sálání velké plochy je možné udržovat v místnostech chladnější vzduch o cca 2 až 3 °C oproti stejné místnosti s klasickým vytápěním, při stejném pocitu tepelné pohody, ovšem s daleko nižšími náklady na spotřebovanou energii.

Připočteme-li estetickou čistotu interiéru, nerušenou žádnými viditelnými rozvody tepelných zařízení, pak je prudce stoupající obliba podlahového vytápění pochopitelná. Z hlediska zdravotního existují pro podlahové vytápění určitá omezení. Jsou dána tím, že osoby jsou v přímém kontaktu s vyhřívanou plochou, což předpokládá omezení této teploty na stanovenou maximální hodnotu.

Místnosti a pracoviště, kde se převážně stojí do 27°CDSCF2195
Obytné a kancelářské místnosti do 29°C
Chodby a předsíně do 30°C
Koupelny a sauny do 33°C
Okrajové zóny do 35°C


Základním podkladem pro konkrétní realizaci v daných podmínkách je projektová dokumentace autorizovaného projektanta dle ČSN EN 1264 (výpočetní SW poskytujeme projekčním kancelářím zdarma). Před vlastní realizací podlahového vytápění je nutné mít ujasněny některé aspekty, které ovlivňují ekonomiku provozu a dlouhou životnost celého systému:

• Kvalitní zateplení domu snižuje nejen tepelné ztráty během provozu, ale i výši pořizovacích nákladů. Při snížení tepelných ztrát u domu s vytápěnou plochou 120 m2 o 3 kW, poklesnou investiční náklady o 80 až 175 Kč/m2 (za předpokladu, že min. tepelný odpor stěn R = 3,0 m2 K/W, okna by měla mít nižší prostup tepla než 1,9 W/m2 K včetně rámů).

• Dostatečný prostor pro tepelnou izolaci při navrhování skladby podlahy. Podle typu skladby se jedná o celkovou výšku podlahy od 110 do 150 mm.

• Odpovědný výběr vhodných regulačních prvků a komponentů systému, hlavní roli zde zejména sehrává kvalitní potrubí, systémová deska a dostatečně kvalifikovaná montáž všech prvků podlahového vytápění.

Podlahové vytápění - moderní způsob vytápění

Základní systémové komponenty podlahového vytápění IVARTRIO TOPNÁ TRUBKA: typ ALPEX, PE-X Kvalitní topná trubka je základním stavebním prvkem systému podlahového vytápění a zárukou jeho spolehlivé funkčnosti. Vykazuje vysokou teplotní a tlakovou odolnost, dlouhou životnost a nízký koeficient drsnosti na vnitřní straně trubky.

PE-X: Tradiční, osvědčené potrubí ze zesíťovaného polyethylenu s kyslíkovou bariérou typ PE-Xa, PE–Xc, rozměr 17 x 2 mm, balení 240 nebo 600 m, koefi cient tepelné vodivosti 0,35 W /m.K; koeficient délkové roztažnosti 0,19 mm/m.K.

Příklady konstrukce podlahy: ROZVRSTVENÍ TEPLA blížící se ideálnímu stavu je kvalitní projektová dokumentace – záruka správné funkčnosti systému, vysoká jakost komponentů použitých v uceleném systému podlahového vytápění, odborná montáž a seřízení podlahového vytápění, respektování zásad ekonomického provozování systému, předpoklady naplnění Vašeho očekávání, 10 let záruka na ucelený systém.

Proč právě my

Rozdělovač topných okruhů typu CS 553 VP

se používá pro podlahové vytápění s předem připravovanou teplotou vstuní vody např. pomocí třícestného směšovacího ventilu, tepelného čerpadla, kondenzačního kotle apod. Sestava je plně osazena měřícími a regulačními prvky, což je prvořadý předpoklad správné funkčnosti a ekonomiky provozu. Volitelným příslušenstvím mohou být zejména elektrotermické hlavice pro dálkovou regulaci topných okruhů podlahového
vytápění. Součástí dodávky je instalační skříň.

Rozdělovač typu CI 557 VP DUAL-MIX

umožňuje mísením oddělovat vodu pro podlahové vytápění od vody s vyšší teplotou radiátorového vytápění. Jeho typické použití je v rodinných domech, kde je požadavek na je plně osazen základními regulačními armaturami a jednoduchou a spolehlivou kombinaci radiátorového a podlahového vytápění. Součástí dodávky je instalační skříň. Nabídka rozdělovačů zahrnuje řadu dalších typů variant a množství do plňujících komponentů pro specifické potřeby montážních firem.

Dilatační obvodový pás

je nezastupitelný konstrukční prvek podlahového vytápění. Odděluje topnou desku od ostatních obvod._p__sstavebních konstrukcí. Sahá od základového betonu podlahy až k povrchu topné betonové desky. Na lícové straně pásu je připevněna průhledná PE fólie, kterou překryjeme dotykové okraje systémové desky. Smyslem tohoto opatření je zamezit pronikání betonové mazaniny, respektive vody mezi obvodovou dilatační pásku a systémové desky.
Dodává se v síle 10 mm, výšce 160 mm a včetně samolepicího pruhu.

Plastifikátor

Přidáním této přísady do betonové mazaniny se významně zvýší tekutost potěru a optimalizuje seplastifik__tor kontakt trubky a betonové směsi. Snižuje podíl vzduchu v mazanině, a tím zlepšuje tepelnou vodivost a zvětšuje pevnost mazaniny. Plastifikátor přidávejte do betonové mazaniny spolu s vodou v závěrečné fázi jejího promíchávání a to pouze v předepsaném množství. V žádném případě nepřidávat plastifikátor do hotové směsi.
Směs betonu k zalévání podlahového vytápění (bývá dodávána stavbou). Její tloušťka je obyčejně stanovena na 6,5 cm počítáno od dna systémové desky, případně 4,5 cm od vrcholu položeného potrubí. Značně ovlivňuje životnost a kvalitu celého systému. Moderní technologie použití anhydritových směsí pro podlahové vytápění lze doporučit vzhledem k jejich jedinečným vlastnostem.