FILTRY NA VODU

Voda používaná z vodovodního řádu a průmyslových zařízení obvykle obsahuje určité mnoÏství nečistot, jako je písek, rez, bahno, apd. Tyto nečistoty různé velikosti,od několika mikronů do několika milimetrů, často způsobují poškození a korozi vodovodního zařízení, vodovod. kohoutků a domácích elektrospotřebičů.Z preventivního hlediska se tento problém vyřeší umistěnim příslušného filtru na přiívodu, který ochrání spotřebič či zařízení.

Ochranné filtry GEL řady DEPURA se od sebe liší materiálem a svou konstrukcí. Filtry DEPURA se dělí dle typu konstrukce na dvoudílné (hlava +nádoba) a na třídílné (hlava+ nádoba + kroužek). Jsou zhotoveny z mosazi, nebo z plast. materiálu určeného pro potravinářské účely. Filtrační vložky se dělí podle materiálu a ˘konu:


- filtr. vložky s polypropylénovou omyvatelnou síťkou od 60 - 90 micronu na pitnou vodu
- filtr. vložky z nerezové oceli s nerez síťkou od 90 do 95 micronu na pitnou vodu.
- filtr. vložky s mikrovrstvou nerezu a síťkou nerez od 90 micronu na pitnou vodu
- filtr. vložky – vinuté vlákno od 5 a 20 micronu pro technické účely
- filtr. vložky s aktivním uhlíkem pro technické použití odstraní pachutí, zápachů, zabarvení. chloru
- filtr. vložky s polyfosfát. krystaly pro technické použití, k odstranûní pachutí
- filtr. vložky na odstranění chloru. Všechny filtry GEL jsou vybaveny zavzdušňovacím ventilem pro snížení tlaku uvnitř filtr. nádoby a pro jeho snazší otevření.

Patent GEL

Je založen na bázi samočisticích filtrů, kde se sama automaticky a pravidelně promívá filtrační vložka, a tím udržuje stále nezměněnou filtrační kapacitu. Předmětem patentu je systém
samočinnosti. Jednoduché promytí protiproudem však není dostačující pro očištění filtr.vložky, jestliže stále proudící voda po předchozím hrubém promytí protiproudem protéká zároveň uvolnnými místy i zanesenými místy filtr. vložky, a tím se zanáší ještě více. Náš patentovaný systém tyto nedostatky odstraňuje.

                                                       filtry          filtryy          filtryyyy

Filtr 5'', 10'' DEPURA 500, 550, 900, 1000, 3000

Technický list (627 kB)

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody,
teplota vody v rozmezí +5°C až max. +40°C,
teplota okolí v rozmezí +5°C až max. +50°C,
filtry se standardně dodávají bez filtrační vložky

DEPURA 500

rozměr 5'', hlava filtru - PP, nádobka - SAN, dvojdílný, průtok: dle vložky 1,8 - 2,8 m3/hod, max. tlak 10 bar DEPURA 550 rozměr 5'', hlava filtru - PP, nádobka - SAN, třídílný, průtok: dle vložky 1,8 - 2,8 m3/hod, max. tlak 15 bar

DEPURA 900

rozměr 10'', hlava filtru - PP, nádobka - SAN, dvojdílný, průtok: dle vložky 2,4 - 3,8 m3/hod, max. tlak 10 bar DEPURA 1000 rozměr 10'', hlava filtru - PP, nádobka - SAN, třídílný, průtok: dle vložky 2,4 - 3,8 m3/hod, max. tlak 15 bar

DEPURA 1000/OT

rozměr 10'', hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, třídílný, průtok: dle vložky 2,4 - 3,8 m3/hod, max. tlak 20 bar

DEPURA 3000/OT

rozměr 10'', hlava filtru - mosaz, nádobka - SAN, třídílný, průtok: dle vložky 10,0 - 12,0 m3/hod, max. tlak 15 bar, pozn. lze použít pouze speciální vložky typ 10"/3000

Standardní filtry pro filtr

vloÏky od 10“ Filtry série DEPURA 900 - 1000 - 3000 se mohou pouÏít pro potfieby civilní, technickéi prÛmyslové. Konstrukãní typologie pro DEPURA 900 jsou „2 díly“, DEPURA 1000 a 3000 jsou „3 díly“. Hlava je vyrobena buì z mosazi nebo z plastického materiálu (pro potravináfiské uÏití). ZpÛsob pfiipojení: 1. pfiipojení VNIT¤NÍ – VNùJ·Í ZÁVIT (u nûkter˘ch modelÛ hfiídel) 2. verze GR - praktiãtûj‰í pfiipojení ‰roubením s pfievleãnou maticí Nádoba je pro model „2 díly“ z plastického materiálu (SAN) a pro model „3 díly“ z plastického materiálu SAN nebo TROGAMID pro vy‰‰í tlak a teploty. Pro filtry DEPURA 900 a 1000 se pouÏívají následující vloÏky:
- filtraãní vloÏky-navinuté vlákno 5µ a 20µ pro technické pouÏití
- omyvatelná síÈka P.P. 60µ a 90µ, snadno omyvatelná NEREZ síÈka 90µ pro pitnou vodu i technické úãely
- vloÏky s aktivním uhlíkem - slouÏí pro odstranûní chloru, zápachu a zbarvení urãeno pro technické pouÏití
- vloÏky s krystaly polyfosfátu - proti usazeninám a korozi, pro technické úãely. Pro filtry DEPURA 3000:
- filtraãní vloÏky - navinuté vlákno 5µ a 20µ, pro technické pouÏití
- omyvatelná síÈka P.P. 60µ a 90µ, snadno omyvatelná NEREZ síÈka 90 µ omyvat.síÈka Nerez s microst.povrchem 90µ.
Pro v˘‰e jmenované vybavení bylo pouÏito materiálÛ nejlep‰í kvality, které jsou certifikovány pro potravináfiské úãely. Model Depura 1000 3/4” f. Depura 1000 1” f. Depura 1000/