AQUAMATY NASTAVENÍ

Nastavení tlaku vzduchu ve vodárenských tlakových nádobách vybavených pružným gumovým vakem.

Tlak vzduchu v aquamatu nastavujeme o 0,2 bar nižší než je zapínací-spouštěcí tlak nastavený na tlakovém spínači vodárny. Tuto hodnotu musíme zjistit (zkontrolovat), odečtením na tlakoměru vody za chodu vodárny, ještě před začátkem práce.
Nastavení a kontrola tlaku vzduchu v tlakové nádobě s vakem se provádí zásadně při prázdné nádobě. Čerpadlo musíme vypnout, vodu vypustit, výtok ponechán otevřený! Na tlakoměru musí být nula.

Abychom se přesvědčili, že máme v pořádku vak, musí být výtok otevřený
- budeli vak protržen, nelze nádrž nahustit - vzduch uteče potrubím
- bude-li v nádrži voda i při nulovém tlaku, má možnost potrubím uniknout ven

Příklad: zapínací tlak 2,0 bar, vypínací tlak 3,5 bar, nádrž 35 litrů
tlak nastavíme při prázdné nádrži na 1,8 bar, max. objem vody v nádrži cca 10 litrů


Vysvětlení příkladu: 
Mějme opět zapínací tlak 2,0 bar a tlak v nádrží vzduchu také 2,0 bar.
Při odběru vody z nádoby (po předchozím dosažení vypínacího tlaku) dojde při poklesu tlaku na 2,0 bar současně ke dvěma skutečnostem: dojde voda v nádrži a současně je spuštěno čerpadlo. Po dobu rozběhu čerpadla je potom systém bez tlaku a pokles z tlaku 2,0 bar na nulu je skokový. Snížením tlaku vzduchu v nádrži o 0,2 bar, při spouštění čerpadla v nádobě ještě malý zbytek vody (vody by došla při poklesu tlaku 1,8 bar), který umožní plynulé převzetí dodávky vody z nádrže na dodávku z čerpadla.

Příliž nízký tlak vzduchu v nádobě umožňuje vodě enormě napínat vak (až do protržení) a snižuje využitelnost nádoby (v nádobě zůstává příliš mnoho vody). Vysoký tlak způsobuje při spuštění čerpadla tlakový šok - voda v nádrži dojde dříve, nežli odběr je převzat čerpadlem a také snižuje využitelnost nádoby.

Při vyšším tlaku vzduchu je dosaženo vypínacího tlaku při menším množství naakumulované vody. Snížená využitelnost nádoby způsobuje zvýšenou četnost spouštění, snížení životnosti systému, případně i vážné poškození čerpadla při překročení povolené četnosti.

Tlak vzduchu v nádobě pavidelně kontrolujte - dvakrát, alespoň jedenkrát za rok, u nových nádob z počátku mnohem častěji, abyste odhalili případnou micronetěsnost dříve, nežli dojde k poškození! První spoštění čerpadla proveďte při otevřeném výtoku, aby mohl uniknout vzduch z potrubí.

Zjistíteli poškození vaku, tak se vám dostala voda do styku ze stěnou nádoby! Tyto nádoby nemají vnitřní povrchovou úpravu pro styk s vodou! Ihned zjednejte nápravu!

Nádoba s vakem je v podstatě jako pneumatika. Až budete dohušťovat pneumatiky u svého auta, vzpomeňte si také na ni. Vzduch v ní není na věky.

(použito z manuálu IVARCS)

sta__en___souborimages

 

 

Tlakové spínače - nejčastěji používané